Để đảm bảo quá trình thực hiện thí nghiệm diễn ra an toàn và mang lại kết quả đúng như mong muốn thì vai trò của các thiết bị...